Všeobecné informácie

Lesné porasty vo vlastníctve mesta Krompachy sa nachádzjú na dvoch lesných hospodárskych celkoch. LHC Krompachy (940,84 ha) a LHC Spišské Vlachy (42,45 ha). Výmera lesných porastov v správe mestských lesov je 1033,29 ha. Pre tieto porasty a iné lesné pozemky bol v procese vyhotovenia lesného hospodárskeho plánu vyhlásený Lesný celok Krompachy (1084,56 ha). Hospodárenie v krompašských lesoch sa v súčasnosti riadi lesným hospodárskym plánom vyhotoveným na obdobie rokov 2008 - 2017.

Územie spravované Mestskými lesmi v Krompachoch je zatriedené do lesnej oblasti Volovské vrchy, Čierna hora, podoblasť Volovské vrchy. 396,60 ha lesných porastov spadá do ketegórie lesov ochranných a 636,96 ha do lesov hospodárskych. Lesny sú tvorené prevažne ihličnatými drevinami (53,5%) a to hlavne jedľou a smrekom. Z listnatých drevín sú najzastúpenejšie buk, breza, hrab a javory. Vzácnejšie sa vyskytujú duby, jaseň, bresty, lipy a jelše. Zásoba listnatej zložky porastov bola pri poslednej inventarizácii 62 506 m3 a zásoba ihličnatej zložky porastov 161 271 m3.


Činnosti spojené so starostlivosťou o les

Hospodárska činnosť v lese sa vykonáva celoročne od starostlivosti o najmladšie vývojové štádia až po ťažbu dreva v rubne zrelých porastoch. Zalesňovanie, ochrana proti zveri, ochrana proti burine, výsek nežiadúcich drevín a krov, prečistky, prebierky a nakoniec obnovná ťažba. To všetko patrí do starostlivosti o les, ktorej výsledkom je les ako ho poznáte. Tieto opatrenia sa vykonávajú podľa decenálneho plánu a tým sa zebezpečuje trvalosť lesa.